Főoldal » Hírek » Albán embercsempész bíróság elé állításáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség múlt pén­te­ken állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő albán-bolgár állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a kör­men­di rend­őr­jár­őrök 2021. ápri­lis 20-án, Kör­men­den értek tet­ten, miköz­ben össze­sen két – albán mig­ránst szállított.

A vád sze­rint a vád­lott a szerb -magyar állam­ha­tárt jog­el­le­ne­sen, a határ­el­len­őr­zé­si pont meg­ke­rü­lé­sé­vel átlé­pő, Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó, har­ma­dik ország­be­li állam­pol­gá­ro­kat a déli határ köze­lé­ben vette fel egy angol rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­ba, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik a magyar-osztrák állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

Mind­két albán mig­ráns­sal szem­ben Schen­ge­ni Tér­ség álla­ma – Német­or­szág, illet­ve Fran­cia­or­szág – már beuta­zás és tar­tóz­ko­dás meg­ta­ga­dá­sát ren­del­te el.

A Kör­men­di Járás­bí­ró­ság az íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért őt két év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá négy évre kiuta­sí­tot­ta Magyarországról.

Az íté­let jogerős.