Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Albán határsértőknek nyújtott segítséget Magyarország területén a román állampolgárságú gyanúsított- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ma állít­ja bíró­ság elé a fér­fit ember­csem­pé­szet bűn­tet­te miatt.

A gya­nú­sí­tott férfi 2019-ben ismer­ke­dett meg Romá­ni­á­ban, Buka­rest­ben a két albán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val. 2020 júli­u­sá­ban ott ismét össze­ta­lál­koz­tak és a beszél­ge­tés során tudo­mást sze­rez­tek arról, hogy a gya­nú­sí­tott 2020 augusz­tu­sá­ban Olasz­or­szág­ba készül. A gya­nú­sí­tott és a két albán férfi ezt köve­tő­en meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a román férfi segít nekik ille­gá­lis úton Olasz­or­szág­ba eljutni.

Az albán fér­fi­ak pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó idő­ben ille­gá­li­san, a bal­ká­ni útvo­na­lon jutot­tak el Romá­ni­á­ba, egyi­kük azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban ott kito­lon­co­lás hatá­lya alatt állt, érvé­nyes romá­ni­ai tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A hatá­lyos jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek értel­mé­ben a COVID-19 pan­dé­mi­ás hely­zet­re tekin­tet­tel Albá­nia piros beso­ro­lá­sú ország, amely­nek a terü­le­té­ről albán állam­pol­gár nem lép­het be legá­li­san Romá­ni­á­ból sem Magyar­or­szág területére.

A koráb­bi meg­be­szé­lés­nek meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott és a két albán férfi 2020. augusz­tus 2-án reg­gel indul­tak el Buka­rest­ből sze­mély­gép­ko­csi­val Magyar­or­szág felé, majd a román-magyar határ köze­lé­ben, Romá­nia terü­le­tén a két albán férfi kiszállt és gya­lo­go­san egy kuko­ri­cá­son keresz­tül jutott át Magyarországra.

Ez idő alatt a gya­nú­sí­tott az autó­val a nyír­áb­rá­nyi határ­át­ke­lő­he­lyen lépte át az állam­ha­tárt. A két határ­sér­tő mobil­te­le­fo­non, egy inter­ne­tes alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel tájé­koz­tat­ta a román fér­fit arról, hogy hol tar­tóz­kod­nak. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en a sze­mély­gép­ko­csi­val a hely­szín­re ment, ahol az útszé­li erdő­ben vára­ko­zó két albán férfi beszállt az autó­ba és elin­dul­tak Deb­re­cen irá­nyá­ba. Az elin­du­lás után rövid­del a rend­őr­jár­őrök a gép­ko­csit intéz­ke­dés alá von­ták és a gya­nú­sí­tot­tat, vala­mint a két határ­sér­tőt előállították.

A gya­nú­sí­tott segít­sé­get nyúj­tott a két albán fér­fi­nak ahhoz, hogy a hatá­lyos jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel Magyar­or­szá­gon keresz­tül Olasz­or­szág­ba eljuthassanak.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állítja.

A gya­nú­sí­tott rend­őri intéz­ke­dés alá voná­sá­ról készült fotó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-embercsempeszt-fogtak-el-a-nyirabranyi