Főoldal » Hírek » Albérletekkel csalt - végrehajtandó börtönbüntetést kapott - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 32 éves férfi a saját albér­le­tét hir­det­te jogo­su­lat­la­nul kiadás­ra, ami azon­ban való­já­ban nem is állt szán­dé­ká­ban, csak a fog­la­ló­ként átvett össze­ge­ket akar­ta meg­sze­rez­ni. Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság a fér­fit első­fo­kon 2 év 6 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018 augusztusa-októbere között az álta­la bérelt, IV. kerü­le­ti lakást jogo­su­lat­la­nul kiadás­ra hir­det­te, majd a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­től fog­la­ló­ként, kau­ci­ó­ként pénzt vett át. A sér­tet­tek­kel írás­be­li szer­ző­dést is kötött a bér­be­adás­ról, amely­ben a lakást valót­la­nul a saját­ja­ként tün­tet­te fel, továb­bá a szer­ző­dés­be valót­lan ada­to­kat írt a saját nevét és sze­mé­lyi ada­ta­it ille­tő­en. Volt olyan, hogy kul­csot is adott a sér­tet­tek­nek, amellyel azon­ban az ingat­lan­ba bejut­ni nem tud­tak, majd a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

Egy eset­ben egy tár­sát kérte meg arra, hogy a sér­tet­tek­től a pénzt átve­gye, úgy hogy a társa is tudott a csalásról.

A laká­sok bér­be­adá­sa nem állt szán­dé­ká­ban a vád­lott­nak, és arra lehe­tő­sé­ge sem volt, célja kizá­ró­lag az volt, hogy ezzel az ürüggyel meg­sze­rez­ze a sér­tet­tek pénzét.

Ezzel a mód­szer­rel 4 eset­ben, össze­sen több mint 1.500.000 forin­tot szer­zett meg, továb­bá volt, akik­nek gya­nús­sá vál­tak a körül­mé­nyek, tőlük továb­bi 160.000 forin­tot pró­bált kicsalni.

A vád sze­rint továb­bá a vád­lott 2017-2018. évben más­faj­ta csa­lást is elkö­ve­tett; úgy jutott csa­lárd módon pénz­hez, hogy nyí­lás­zá­rók és egyéb kiegé­szí­tők (ajtók, abla­kok, garázs­aj­tó, elekt­ro­mos redőny) cse­ré­jé­re, beépí­té­sé­re elő­le­get vett át a sér­tet­tek­től. A munka elvég­zé­se azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban, az elvál­lalt mun­kát nem végez­te el, a sér­tet­tek­től átvett pénzt saját cél­ja­i­ra fordította.

A vád­lott ezek­kel a cse­lek­mé­nye­i­vel 4 sér­tett­nek, össze­sen több mint 500.000 forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben több rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság emel­lett elren­del­te a ter­helt egy koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 1 év 4 hónap fog­ház­bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is. Tár­sát a bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, vala­mint a vád­lott és védő is fel­leb­be­zést jelen­tett be.