Főoldal » Archív » Áldozatsegítő támogatással éltek vissza- vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge, kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat az élet­tár­sak­kal szem­ben, akik úgy akar­tak pénz­hez jutni, hogy valót­la­nul azt állí­tot­ták a rend­őr­sé­gen, hogy egyi­kő­jü­ket kifosz­tot­ták és tőle 170.000,- Ft-ot vit­tek el. 

A vád­lot­tak élet­tár­sak, 2018. júli­u­sá­ban pénz szű­ké­ben vol­tak, a tata­bá­nyai albér­le­tük díját sem tud­ták fizet­ni, emi­att elha­tá­roz­ták, hogy a nő fel­je­len­tést tesz a rend­őr­sé­gen, mely­ben valót­la­nul azt állít­ja, hogy őt isme­ret­len sze­mély Tata­bá­nya egyik park­já­ban, miköz­ben epi­lep­szi­ás roha­ma volt, meg­lop­ta, ennek során tőle elvit­te a tás­ká­ját és a benne lévő 170.000,-Ft-ot.

A nő ennek meg­fe­le­lő­en 2018. júli­us 13-án meg­tet­te a fel­je­len­té­sét a rend­őr­sé­gen, mely­nek rész­le­te­it a férfi valót­lan állí­tá­sa­i­val meg­erő­sí­tett. A rend­őr­ség elren­del­te a nyo­mo­zást kifosz­tás bűn­tet­té­ben, és a nő részé­re átad­ta az áldo­zat­se­gí­tő támo­ga­tás igény­be­vé­te­lé­hez szük­sé­ges iga­zo­lást. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a valót­lan fel­je­len­tés miatt kiál­lí­tott iga­zo­lás bir­to­ká­ban a Kor­mány­hi­va­tal­ban 113.116,- Ft össze­gű támo­ga­tást igé­nyel­tek és kaptak.

A nyo­mo­zás későb­bi sza­ka­szá­ban mind­két vád­lott beis­mer­te, hogy a fel­je­len­tés valót­lan, azaz a nő sérel­mé­re nem követ­tek el bűncselekményt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben bün­te­tő­vég­zést hoz­zon, azaz tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül a nőt tet­tes­ként, a fér­fit bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge, kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt mond­ja ki bűnös­nek és velük szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, ezen túl­me­nő­en a vád­lot­tak­kal szem­ben 113.160,- Ft összeg­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.