Főoldal » Hírek » Álhirdetésekből tartotta fent magát – rendőrségi videóval - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, akit a nyo­mo­zó ható­ság több mint 70 rend­be­li inter­ne­tes csa­lás elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2022. ápri­li­sá­tól egy ismert hir­de­tő­por­tá­lon, álne­ve­ken külön­bö­ző ker­té­sze­ti és egyéb ter­mé­ke­ket kínált eladás­ra. Az online hir­de­té­sek­re az ország min­den tájá­ról, 73 vásár­ló jelent­ke­zett, akik 8.000 és 75.000 forint közöt­ti össze­ge­ket utal­tak át a gya­nú­sí­tott szám­lá­já­ra. A nő a hir­de­tett ter­mé­ke­ket vevő­i­nek azon­ban sosem küld­te meg, kizá­ró­lag a vétel­árak meg­szer­zé­se érde­ké­ben tette fel a hir­de­té­se­ket.

A gya­nú­sí­tott a fenti mód­szer­rel, egy év lefor­gá­sa alatt a sér­tet­tek­től össze­sen több, mint két­mil­lió forin­tot csalt ki, melyet meg­él­he­té­sé­re for­dí­tott.

A járá­si ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés ténye és veszé­lye alap­ján indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. Vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem vált vég­le­ges­sé.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-csalo-9