Főoldal » Hírek » Alig egy hónap alatt kilenc lopást követett el egy férfi - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki sza­ba­du­lá­sa után szá­mos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, mely­ben több­ször fia­ta­labb társa is köz­re­mű­kö­dött. A vád­lot­tak­nak ezen kívül garáz­da­ság miatt is felel­ni­ük kell.

A bün­te­tett elő­éle­tű, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből 2022 tava­szán sza­ba­dult férfi augusz­tus folya­mán kez­dett el újra bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­vet­ni. Elő­ször egy mar­ca­li étte­rem pult­já­ról lopott el egy pénz­gyűj­tő per­selyt, majd az egyik nagy­áru­ház­ból rövid idő alatt négy alka­lom­mal vitt el külön­bö­ző hasz­ná­la­ti cik­ke­ket, így cipő­ket, hang­szó­rót és LED lámpát.

A vád­lott ezután egy másik kis­ke­res­ke­del­mi lánc üzle­té­ből kez­dett el lopni, ahon­nan szin­tén ruhá­za­ti cik­ke­ket vett el magá­nak. Az idő­sebb fér­fit ebben az idő­szak­ban az egyik isme­rő­se fogad­ta be, azon­ban - a jóte­vő­je bizal­má­val vissza­él­ve – ott tar­tóz­ko­dá­sa alatt fel­tör­te a sér­tett által lakott szo­bát, ahon­nan mobil­te­le­font lopott el, majd később, ami­kor a sér­tett őt és a fia­ta­labb vád­lott tár­sát a tűzi­fa össze­fű­ré­sze­lé­sé­vel bízta meg, a munka elvég­zé­se helyett elvit­ték a sér­tett továb­bi érté­ke­it is, így több szer­szá­mát, tévé­jét és nyomtatóját.

A két vád­lott ellen garáz­da­ság miatt is vádat emelt az ügyész­ség, mivel 2022 szep­tem­be­ré­ben a fia­ta­labb férfi segé­lyért folya­mo­dott a helyi önkor­mány­zat­hoz, azon­ban a kapott össze­get a vád­lot­tak keve­sell­ték, ezért az épü­let előtt kia­bál­ni kezd­tek és meg­ron­gál­tak több ott elhe­lye­zett táb­lát, illet­ve virág­tar­tó kosa­rat. Az eset után az idő­sebb fér­fit az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letartóztatták.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az idő­sebb, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a garáz­da­ság helyszínén.