Főoldal » Hírek » Alkalmi ismerősből lett rabló - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő alkal­mi isme­ret­sé­get kötött a sér­tett fér­fi­val, több szó­ra­ko­zó­he­lyen alko­holt fogyasz­tot­tak. Ami­kor a sér­tett haza akart menni, még taxi­val is elkí­sér­te, és a laká­sa előt­ti útsza­ka­szon több alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te, elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, majd a bank­kár­tyá­ját és a PIN-kódot köve­tel­te tőle, de egy járó­ke­lő meg­za­var­ta, így elme­ne­kült.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. augusz­tus végén, este, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban meg­szó­lí­tott egy fér­fit, aki­vel alkal­mi isme­ret­ség­be kerül­ve beszél­get­tek, majd több szó­ra­ko­zó­he­lyen alko­holt fogyasz­tot­tak. Ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy taxi­val haza­megy, a vád­lott külön­fé­le indo­kok­ra hivat­koz­va, elkí­sér­te. Egy üzem­anyag­töl­tő állo­má­son száll­tak ki a taxi­ból, a sér­tett mond­ta, hogy már tény­leg haza menne, de a vád­lott rábe­szé­lé­sé­re még a ben­zin­kút shop­já­ban is alko­holt vet­tek és elfo­gyasz­tot­ták.

A sér­tett laká­sá­hoz veze­tő útsza­ka­szon a vád­lott min­den előz­mény nél­kül több alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te a fér­fit és a mobil­te­le­fon­ja átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A sér­tett félel­mé­ben oda­ad­ta a mobil­te­le­font, azután az elkö­ve­tő a bank­kár­tyá­ját és a PIN-kódot köve­tel­te. A sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, ekkor az utcá­ban arra köz­le­ke­dő sze­mély meg­za­var­ta a cse­lek­ményt, a vád­lott ezért elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán és az orrán 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.