Főoldal » Archív » Alkoholra kellett a templomi perselypénz

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy bala­ton­lel­lei fér­fit, aki több lopást köve­tett el azért, hogy sze­szes ital­hoz jusson.

Az alko­hol­füg­gő vád­lott az elkö­ve­té­sek idő­sza­ká­ban rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel fog sze­szes italt szerezni.

A férfi koráb­ban is köve­tett már el több lopást, ezért a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság 2016. augusz­tus 15. nap­ján nem jog­erő­sen elma­rasz­tal­ta. Ezek után, 2016. augusz­tus 27. nap­ján a kora dél­utá­ni órák­ban betör­te a bala­ton­lel­lei római kato­li­kus temp­lom elő­te­ré­nek abla­kát és a temp­lom­ból jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta az egyik – 32.000,-Ft érté­kű – per­selyt a benne lévő 10.000,-Ft kész­pénz ado­mánnyal együtt. A per­selyt a vád­lott a lakó­he­lyé­re vitte, ahol a záró­la­ka­tot levág­ta és a pénzt kivette.

Ezt meg­elő­ző­en, 2016. feb­ru­ár­já­ban pedig a vád­lott az egyik bala­ton­lel­lei ingat­lan­ból 8.000,-Ft érté­kű házi pálin­kát lopott.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki és elren­del­te párt­fo­gó felügyeletét.

Kapos­vár, 2016. szep­tem­ber 27.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye