Főoldal » Hírek » Állam elleni bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsította az ügyészség az un. Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya vezetőit - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a kuta­tá­sok, lefog­la­lá­sok és gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sok ered­mé­nye­ként ma újabb gya­nú­sí­tá­so­kat közölt. A teg­nap óta őri­zet­ben lévő elkö­ve­tő­ket az ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­tén túl­me­nő­en az ügyész­ség ma az alkot­má­nyos rend erő­sza­kos meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló bűn­tet­tel is meg­gya­nú­sí­tot­ta.

A ma közölt meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak lét­re­hoz­ták az úgy­ne­ve­zett Magya­rok Fele­lős Nem­ze­ti Kor­má­nya nevű, az alkot­má­nyos rend erő­sza­kos meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló szer­ve­ze­tet, egyi­kü­ket bírói hata­lom­mal ruház­ták fel, míg a másik gya­nú­sí­tott fel­ada­ta a vég­re­haj­tói hata­lom meg­szer­ve­zé­se volt. A gya­nú­sí­tot­tak új „alkot­mányt” is meg­fo­gal­maz­tak, mely­nek egyik pont­ja sze­rint a tár­sa­da­lom min­den tag­já­nak: „mind­az­zal szem­ben, aki vagy ami meg­sér­ti az alkot­má­nyos alap­el­vek előző pon­tok­ban meg­fo­gal­ma­zott érték­rend­jét, joga és köte­les­sé­ge a hűt­len­ség vádja nél­kül akár élete árán is ellent­mon­da­ni és ellen­áll­ni.

A gya­nú­sí­tot­tak rész­ben nyílt, rész­ben kons­pi­rált tag­sá­gú szer­ve­ze­tet működ­tet­tek, amely­nek közös­sé­gi médi­á­ban tör­té­nő meg­je­le­ní­té­sé­ről gon­dos­kod­tak. A gya­nú­sí­tot­tak – az anti­sze­mi­ta néze­te­ik han­goz­ta­tá­sa mel­lett – az alkot­má­nyos rend erő­sza­kos meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra konk­rét intéz­ke­dé­se­ket tet­tek, ami­kor tag­sá­gu­kat a gyű­lé­sü­kön és az inter­ne­ten keresz­tül köz­éle­ti sze­rep­lők meg­ölé­sé­re hív­ták fel.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hol­nap dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/elet-elleni-buncselekmeny-miatt-orizetben-a-magukat-magyarok-felelos-nemzeti-kormany-anak-nevezo-csoportosulas-vezetoi/.