Főoldal » Hírek » Állami kitüntetésben részesítették a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség ügyészét

Dr. Áder János Magyar­or­szág köz­tár­sa­sá­gi elnö­ke dr. Tóth Ist­ván  cím­ze­tes leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész, fel­lebb­vi­te­li főügyész­he­lyet­tes részé­re „négy évti­ze­de kiemel­ke­dő elmé­le­ti és gya­kor­la­ti fel­ké­szült­ség­gel vég­zett, pél­da­ér­té­kű ügyé­szi, vala­mint veze­tői tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­se­ként a Magyar Érdem­rend Lovag­ke­reszt­je kitün­te­tést ado­má­nyoz­ta.

A kitün­te­tést dr. Varga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter adta át teg­nap, Buda­pes­ten.

Fotók for­rá­sa: Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um.