Főoldal » Hírek » Állami kitüntetések március 15. alkalmából
Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész köszön­töt­te a már­ci­us 15. alkal­má­ból leg­főbb ügyé­szi javas­lat­ra kitün­te­tést kapott kollégáinkat.
 
Dr. Belo­vics Ervin, bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, a Magyar Érdem­rend közép­ke­reszt­je pol­gá­ri tago­za­ta kitün­te­tés­ben része­sült, pél­da­ér­té­kű hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett bírói, ügyé­szi és ügyész­sé­gi felső veze­tői mun­ká­ja, tudo­má­nyos és okta­tói tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­se­ként. Részé­re a díjat dr. Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök adta át.
 
A Magyar Érdem­rend Lovag­ke­reszt­je pol­gá­ri tago­za­ta kitün­te­tést kapott dr. Tóth Ist­ván, a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség főügyész­he­lyet­te­se, pél­da­ér­té­kű ügyé­szi, vala­mint veze­tői tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­se­ként, és dr. Tan­csik Rudolf ügyész, a Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Főosz­tá­lya Igaz­ga­tá­si Osz­tá­lyá­nak veze­tő­je, az ügyé­szi szer­ve­zet iránt elkö­te­le­zett veze­tői tevé­keny­sé­ge elis­me­ré­se­ként. A díja­kat dr. Varga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter adta át.
 
Szív­ből gratulálunk!