Ugrás a tartalomra

e-Beadványok

Magánszemélyek

▪ Elekt­ro­ni­kus ügyintézés

Az ügyész­ség 2018. janu­ár 1-jétől elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás révén is elérhető. 

Az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás­ra bün­te­tő­el­já­rás­ban a 2017. decem­ber 31. után indult eljá­rá­sok­ban van lehetőség.

Az ügyész­ség­nek elekt­ro­ni­ku­san bead­vá­nyok elekt­ro­ni­kus űrla­po­kon küldhetők.

Az űrla­pok az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zé­si kiin­du­ló­pon­ton, a Sze­mély­re Sza­bott Ügy­in­té­zé­si Felü­le­ten (SZÜF), ún. Álta­lá­nos célú elekt­ro­ni­kus kére­lem űrlap szol­gál­ta­tás­ként (e-Papír) nyújt­ha­tók be az aláb­bi ügytípusokban:

Álta­lá­nos beje­len­tés (Ügyész­ség)

/Büntetőjogi, köz­ér­dek­vé­del­mi és büntetés-végrehajtási ügye­ken kívü­li, álta­lá­nos jel­le­gű vagy több szak­te­rü­le­tet érin­tő bead­vá­nyok és kérelmek./

ŰRLAP →

Beje­len­tés bün­te­tő­ügy­ben (Ügyész­ség)

/Bűncselekményekkel kap­cso­la­tos fel­je­len­té­sek, jog­or­vos­la­ti kérel­mek, indít­vá­nyok, kérel­mek, egyéb bead­vá­nyok, ész­re­vé­te­lek és beje­len­té­sek. Bár­mely meg­in­dí­tan­dó, meg­in­dult, folya­mat­ban lévő vagy befe­je­zett bün­te­tő­el­já­rás­sal össze­füg­gő beadvány./

ŰRLAP →

Beje­len­tés köz­ér­dek­vé­del­mi ügy­ben (Ügyész­ség)

/Közérdekvédelmi szak­te­rü­le­ten az ügyész­ség­ről szóló 2011. évi CLXIII. tör­vény (Ütv.) IV. feje­ze­te sze­rin­ti ügyé­szi fel­lé­pés irán­ti kérel­mek és egyéb bead­vá­nyok, vala­mint az Ütv. 5. §-ának (3) bekez­dé­se sze­rin­ti felül­vizs­gá­lat irán­ti kérelem./

ŰRLAP →

Beje­len­tés büntetés-végrehajtás ügy­ben (Ügyész­ség)

/A büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti és jog­vé­del­mi ügyé­szi hatás­kör­be tar­to­zó hatá­ro­zat, intéz­ke­dés vagy jog­sza­bály­sér­tő mulasz­tás miatt az ügyész­ség­ről szóló 2011. évi CLXIII. tör­vény (Ütv.) 5. §-ának (2) bekez­dé­se sze­rin­ti kérelmek./

ŰRLAP →

E-mail

A hiva­ta­li e-mail címek a hon­lap „Ügyész­sé­gek” részén talál­ha­tók meg.

Az e-mailben érke­zett bead­vánnyal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat az e-mailben cím­zett­ként meg­je­lölt ügyész­ség végzi el.

Ha több ügyész­ség is sze­re­pel címe­zett­ként az e-mailben, az első­ként meg­je­lölt ügyész­ség fog intéz­ked­ni, a többi ügyész­sé­gi cím­zett­nek az e-maillel teen­dő­je nincsen.

Szin­tén nem tör­té­nik továb­bi intéz­ke­dés, ha az e-mail cím­zett­je nem álla­pít­ha­tó meg, vagy az e-mailt nem a hiva­ta­li e-mail címre küldték.

Együttműködő szervek

Az ügyész­ség szak­mai tevé­keny­sé­ge során Hiva­ta­li Kapu kap­cso­la­ton keresz­tül kom­mu­ni­kál a társzervekkel:

Rövid név: UGYESZSEG
Tel­jes név: Leg­főbb Ügyész­ség
KRID: 515115995

A kívánt kom­mu­ni­ká­ció módja: KÉR típu­sú cím­zés, KRX cso­mag­for­má­tum használata.

Az ügyész­ség szak­mai tevé­keny­sé­ge köré­ben az ügyész­ség­re érke­ző elekt­ro­ni­kus ira­tok elő­irá­nyí­tá­sa, a pon­tos cím­zett­hez tör­té­nő eljut­ta­tá­sa a cím­zett szer­ve­ze­ti egy­ség azo­no­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló egye­di kód („KÉR-azonosító”) alap­ján történik.

Az ügyész­sé­gi szer­ve­ze­ti egy­sé­gek KÉR azo­no­sí­tó­it tar­tal­ma­zó kódtáblázat:

Ügyész­sé­gi cím­zé­si (KÉR) azo­no­sí­tók tel­jes listája

Az ügyész­ég infor­má­ció­át­adá­si sza­bály­za­ta az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

Infor­má­ció­át­adá­si Szabályzat