Ugrás a tartalomra
Főoldal » Állampolgároknak » Ügyintézés » Félfogadás szabályai

Félfogadás szabályai

Az ügyész­ség­re bead­vá­nyok benyújt­ha­tók, illet­ve tájé­koz­ta­tás kérhető:
chevron

e-mailben,

chevron

ügy­fél­ka­pun keresztül, 

chevron

pos­tai úton, 

chevron

az ügyész­sé­gek­nél kihe­lye­zett pos­ta­lá­dá­ban elhelyezve.

A bead­vá­nyo­kat az ügyész­ség min­den eset­ben megvizsgálja.

Sze­mé­lye­sen az adott ügyész­ség által meg­ha­tá­ro­zott fél­fo­ga­dá­si rend­ben lehet bead­vánnyal élni, illet­ve tájé­koz­ta­tást kérni, ami­ről az ügyész­ség­nél elhe­lye­zett tábla nyújt információt.

Sze­mé­lyes meg­je­le­nés ese­tén folya­mat­ban lévő ügy­ben elsőd­le­ge­sen az ügy szá­má­ról, vala­mint már kiadott intéz­ke­dé­sek­ről, hatá­ro­za­tok­ról kér­he­tő fel­vi­lá­go­sí­tás, ha a kérel­me­ző a bün­te­tő­el­já­rás sza­bá­lyai sze­rint arra jogo­sult. A már kiadott hatá­ro­zat­ról, dön­tés­ről, ha a kérel­me­ző annak a cím­zett­je, máso­lat is kérhető.

A sze­mé­lyes fél­fo­ga­dás­sal kap­cso­la­tos rész­le­tes sza­bá­lyok­ról itt olvas­hat bővebben