Ugrás a tartalomra
Főoldal » Állampolgároknak » Ügyintézés » Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelem

A fogyasz­tó­kat min­den­na­pi éle­tük­ben sok­faj­ta jog­sé­re­lem érhe­ti a vál­lal­ko­zá­sok mulasz­tá­sa vagy maga­tar­tá­sa miatt.

A több fogyasz­tót is érin­tő fogyasz­tói jog­sér­té­sek meg­szün­te­té­se érde­ké­ben a fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló tör­vény egyes szer­ve­ze­te­ket, köz­tük az ügyészt fel­jo­go­sít­ja arra, hogy a jog­sér­té­sek meg­szün­te­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri pert indít­son a bíró­ság előtt. Ez az úgy­ne­ve­zett kép­vi­se­le­ti kereset.

A kép­vi­se­le­ti 
kere­set­ben az ügyész:

chevron

a jog­sé­rel­met okozó vál­lal­ko­zó­tól a jog­sér­tő álla­pot megszüntetését,

chevron

a bekö­vet­ke­zett jog­sé­re­lem orvos­lá­sát kérheti,

chevron

illet­ve kér­he­ti azt is a bíró­ság­tól, hogy a fogyasz­tó­kat ért károk meg­té­rí­té­sé­re köte­lez­ze a vállalkozót

Így pél­dá­ul a jog­sé­re­lem orvos­lá­sá­ra indí­tott perek­ben a bíró­ság arra köte­lez­he­ti a vál­lal­ko­zást, hogy orvo­sol­ja az érin­tett fogyasz­tók sérel­me­it olyan intéz­ke­dé­sek­kel, mint például:

chevron

kár­té­rí­tés fizetése,

chevron

kija­ví­tás,

chevron

kicse­ré­lés,

chevron

árle­szál­lí­tás,

chevron

a szer­ző­dés megszüntetése,

chevron

vagy a kifi­ze­tett vétel­ár visszatérítése.

Kép­vi­se­le­ti kere­se­tet a fogyasz­tó köz­vet­le­nül nem indít­hat, azon­ban beje­len­tés­sel, vagy kére­lem­mel for­dul­hat az ügyész­hez ilyen kere­set meg­in­dí­tá­sa cél­já­ból. (Beje­len­tés köz­ér­dek­vé­del­mi ügyben)

A fogyasz­tó sze­mé­lye­sen és köz­vet­le­nül nem vesz részt a perben.

A meg­in­dí­tott kép­vi­se­le­ti kere­se­tek­ről, azok állá­sá­ról és kime­ne­te­lé­ről az ügyész­ség folya­ma­tos tájé­koz­ta­tást nyújt. Az ügye­ket eléri az aláb­bi lin­ken: Kép­vi­se­le­ti keresetek

Amennyi­ben a bíró­ság az ügyész kere­se­té­nek helyt ad, és a vál­lal­ko­zást marasz­tal­ja, akkor fogyasz­tó - érin­tett­sé­ge iga­zo­lá­sa ese­tén – a köz­zé­tett íté­let­ben fog­lal­tak alap­ján érvé­nye­sít­he­ti igé­nyét a vál­lal­ko­zás­sal szemben.

A fogyasz­tó­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos továb­bi infor­má­ci­ók elérhetők:

A kép­vi­se­le­ti kere­se­tek­ről továb­bi tájé­koz­ta­tás elérhető:

Rész­le­tes fogyasz­tói tájékoztató:

PDF