Főoldal » Hírek » Állásinterjún lopott egy bölcsődéből - letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fia­tal nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy helyi böl­cső­dé­ből kész­pénzt lopott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott jelent­ke­zett egy csa­lá­di böl­cső­dé­ben meg­hir­de­tett állás­hely­re, ahol szer­da dél­előtt az alkal­mas­sá­gá­nak meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben az intéz­mény­ve­ze­tő­vel egy inter­jún vett részt. A beszél­ge­tés során a böl­cső­de­ve­ze­tő egy tele­fon­hí­vás miatt rövid időre kiment helyi­ség­ből. A magá­ra hagyott gya­nú­sí­tott az alkal­mat kihasz­nál­va egy asz­ta­lon elhe­lye­zett borí­ték­ból 12.000 forin­tot vett el, majd azt ruhá­za­tá­nak zse­bé­be rejtette.

A böl­cső­de egyik alkal­ma­zott­ja azon­ban a kony­há­ból rálá­tott a nőre, és ész­re­vet­te a lopást, ezért a gya­nú­sí­tot­tat kér­dő­re vonta, aki erre a pénzt visszaszolgáltatta.

A sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tot­tat – elő­éle­té­re vala­mint a vele szem­ben jelen­leg is hason­ló cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő eljá­rá­sok­ra tekin­tet­tel – a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­tat­ni az ügyészség.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.