Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Állatkínzás miatt kell felelnie a légpuskával lövöldöző fiatalnak - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 19 éves Mar­ca­li kör­nyé­kén élő fér­fi­val szem­ben, aki cél­zott lövést lead­va oko­zott sérü­lést egy macs­ká­nak.

A vád­lott 2020 máju­sá­ban csa­lá­di házá­nak udva­rán egy lég­pus­ká­val sörös doboz­ra lőtt célba. Miu­tán leadott négy lövést, fel­fi­gyelt a szom­széd macs­ká­já­ra, amely éppen az udva­rá­ban tar­tóz­ko­dott. Ekkor a vád­lott kb. 35 méter távol­ság­ból cél­zott lövést adott le az állat­ra.

A lövés az álla­tot bal sze­mé­nek tájé­kán érte el úgy, hogy a löve­dék a szem­üreg­ben, a szem­go­lyó mögött elakadt, azon­ban magát a szem­go­lyót nem érin­tet­te, ezért a meg­fe­le­lő állat­or­vo­si keze­lés az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát – így bal sze­mé­nek látás­vesz­té­sét – sike­re­sen meg­aka­dá­lyoz­ta.

A mar­ca­li rend­őrök az eset után a fia­tal fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, aki beis­mer­te és meg­bán­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.