Főoldal » Archív » Állatkínzás Zalában

Nagy­ka­ni­zsán egy 3-4 éves Staf­fords­hi­re ter­ri­er keve­rék kutyát 50 év körü­li gazdája- egy nő- rend­sze­re­sen lánc­ra kötve tar­tot­ta, ellá­tá­sát nem, vagy csak ese­ti­leg biz­to­sí­tot­ta, ezért az állat 2013. ősz végé­re kóro­san sovánnyá, önel­lá­tás­ra kép­te­len­né vált, gerin­ce és bor­dái kilát­szot­tak, az ember­től félt, az ülő­gu­mói alatt fel­fek­vé­ses lett. A rend­őrök 2013 novem­ber 28-án a kutyát rend­kí­vül lerom­lott álla­pot­ban talál­ták, már fel­áll­ni sem tudott. A ható­sá­gi állat­or­vos, és az állat­men­hely mun­ka­tár­sa bár min­den lehet­sé­ges intéz­ke­dést meg­tett, a kutya álla­po­ta a gon­dos elhe­lye­zés elle­né­re nem javult, más­nap reg­gel­re elpusztult.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye