Főoldal » Archív » Állatkínzók eltiltását kérte az állattartástól az ügyészség

A Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága két ügy­ben is kere­se­tet nyúj­tott be az ille­té­kes tör­vény­szék­re annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság pol­gá­ri per­ben tilt­son el egyes, koráb­ban állat­kín­zás vét­sé­ge miatt elítélt sze­mé­lye­ket az álla­tok tartásától.

Mint arról a sajtó koráb­ban már beszá­molt, 2017 júni­u­sá­ban egy 41 éves férfi Szi­hal­mon, az utcán, kegyet­le­nül bán­tal­maz­ta kis­tes­tű kutyá­ját, mivel az a sétál­ta­tás köz­ben elsza­ladt mel­lő­le. Az öleb gaz­dá­ja akko­rát rúgott a kutyá­ba, hogy az más­fél métert repült, majd a sérült álla­tot végig­ver­te a jár­dán, egé­szen a házu­kig, ahol a kapun keresz­tül berúg­ta az udvar­ra, mint egy lab­dát. Az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő ügy­ben a járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány alap­ján fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te még idén már­ci­us­ban a bíró­ság elé állí­tott elkövetőt.

Ezt köve­tő­en, az ügyész­sé­gi szak­ágak közöt­ti együtt­mű­kö­dés kere­té­ben, a bün­te­tő ügy­ben eljá­ró helyi ügyész­ség érte­sí­tet­te a jog­erős dön­tés­ről a Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ágát. Ennek alap­ján a főügyész­ség, az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­sze­gé­sé­re ala­pít­va, kere­se­tet nyúj­tott be a férfi, ez eset­ben már mint alpe­res ellen. Az ügyész­ség kere­se­ti kérel­me arra irá­nyult, hogy a bíró­ság az alpe­rest 5 év idő­tar­tam­ban tilt­sa el az állat­tar­tás­tól. A per jelen­leg is folya­mat­ban van.

Jog­erő­sen befe­je­ző­dött ugyan­ak­kor már egy hason­ló eljá­rás, mely­ben a Heves Megyei Főügyész­ség két másik, állat­kín­zás miatt koráb­ban szin­tén fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt férfi az állat­tar­tás­tól való eltil­tá­sát kérte. Az ügyé­szi kere­set­nek helyt adva ebben az ügy­ben a bíró­ság az alpe­re­se­ket 5, illet­ve 3 évi idő­tar­tam­ban til­tot­ta el az álla­tok tartásától.

Erre azért került sor, mert a fér­fi­ak 2018 feb­ru­ár­já­ban, közös elha­tá­ro­zás­sal, el akar­ták pusz­tí­ta­ni egyi­kük kutyá­ját, melyet a fia­ta­labb elkö­ve­tő már nem akart tovább etet­ni zarán­ki lakó­he­lyén. Idő­sebb társa ezért egy 3 kilós, tompa fejű kőtö­rő kala­páccsal meg­pró­bál­ta agyon­üt­ni a ház mögött kikö­tött álla­tot, de ez végül nem sike­rült neki, mert lere­pült a szer­szám nyele. A sérült ebet a rend­őrök talál­ták meg, akik a kutyát egy állat­vé­dő ala­pít­vány­nak adták át, így sike­rült - több hetes kór­há­zi keze­lés során - meg­men­te­ni annak életét.