Főoldal » Archív » Állatkínzók és környezetszennyezők elleni fellépésről

Az elkö­ve­tők kutyá­kat bán­tal­maz­tak illet­ve pusz­tí­tot­tak el - az állat­vé­del­mi tör­vény­be ütkö­ző módon. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vala­mennyi eset­ben - a jog­erős bün­te­tő­bí­ró­sá­gi és pol­gá­ri bíró­sá­gi íté­le­tet köve­tő­en - kez­de­mé­nyez­te állat­vé­del­mi bír­ság kisza­bá­sát az ügyé­szi tör­vény­ben biz­to­sí­tott fel­ha­tal­ma­zá­sa alapján.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - az állat­kín­zók és kör­nye­zet­szennye­zők elle­ni fellépésről