Főoldal » Hírek » Állatmentés után állatkínzás - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Állat­kín­zás bűn­tet­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a több hóna­pig tartó elha­nya­go­ló maga­tar­tá­sa miatt a kutyá­ja seny­ves álla­pot­ba került.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő tulaj­do­ná­ban és gon­do­zá­sá­ban volt 2019. évtől a 9 éves keve­rék kan kutya, melyet ácsi házá­nak udva­rán tar­tott. A férfi 2020. már­ci­us­tól 2020. júli­us 3. nap­já­ig az állat gon­do­zá­sát elha­nya­gol­ta, több­ször napo­kig magá­ra hagy­ta, folya­ma­tos ivó­víz ellá­tá­sá­ról, rend­sze­res ete­té­sé­ről, illet­ve a szük­sé­ges állat­or­vo­si ellá­tá­sá­ról sem gon­dos­ko­dott. A férfi az ingat­lant is elha­nya­gol­ta, onnan elköl­tö­zött, távol­lé­té­nek ide­jén a kutya ivó­víz­zel való ellá­tá­sá­ról és élel­me­zé­sé­ről a kör­nyé­ken lakók saját elha­tá­ro­zá­suk­ból, alkal­mi jel­leg­gel pró­bál­tak gondoskodni. 

Az elha­nya­go­ló bánás­mód miatt a kutya leso­vá­nyo­dott, fizi­kai és egész­sé­gi  álla­po­ta lerom­lott, bol­hás lett, a tes­tén szőr­hi­á­nyos bőr­be­teg­ség ala­kult ki, vala­mint a bal mell­ső lábán lévő izü­le­ti gyul­la­dá­sos rend­el­le­nes­ség miatt lesán­tult, 2020. júli­us 3. nap­já­ra seny­ves álla­pot­ba került és a kiszá­ra­dás jele­it mutatta.

Egy állat­men­tő ala­pít­vány fel­je­len­té­se alap­ján 2020. júli­us 3-án rend­őri intéz­ke­dés tör­tént, a kutyát állat­or­vo­si ellá­tás­ra Komá­rom­ba elszál­lí­tot­ták, majd egy állat­vé­dő ala­pít­vány­hoz került.

Az elha­nya­go­lás miatt kiala­kult beteg­sé­gek az állat­nak külö­nös szen­ve­dést okoztak.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.