Főoldal » Archív » Állattartással kapcsolatos foglalkozástól eltiltásra is indítványt tett az ügyész

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben, aki­nek a mulasz­tá­sa miatt kb. 3400 tyúk hul­lott el. Emi­att az első­fo­kú bíró­ság - az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján - a fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és az állat­tar­tás­sal kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítélte. 

Az elkö­ve­tő egy Kft. ügy­ve­ze­tő­je­ként 2018. feb­ru­ár hónap­ban kb. 3800 db tyú­kot vásá­rolt, melyet a Komárom-Esztergom megyei telep­he­lyén tar­tott. A férfi a tyú­ko­kat egé­szen 2018. júni­us végé­ig meg­fe­le­lő­en gon­doz­ta, ellát­ta a szük­sé­ges takar­mánnyal és víz­zel. Ezt köve­tő­en vád­lott­nak anya­gi nehéz­sé­gei kelet­kez­tek, az álla­to­kat 2018. júli­us hónap köze­pé­től  2018. júli­us 25-ig ter­je­dő idő­szak­ban magá­ra hagy­ta. A vád­lott nem ment ki a telep­hely­re, az ott lévő álla­to­kat sem takar­mánnyal, sem víz­zel nem látta el és más sze­mélyt sem bízott meg azzal, hogy az álla­tok­ról gon­dos­kod­jon. A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a telep­he­lyen tar­tott tyú­kok közül mint­egy 3400 elpusztult.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint az állat­tar­tó fog­lal­ko­zás­tól meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, a vád­lot­tal szem­ben 1 év 4 hó, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 5 évre eltil­tot­ta őt az állat­tar­tás­sal kap­cso­la­tos foglalkozástól.