Főoldal » Hírek » Állattartástól eltiltás érdekében nyújtott be keresetet a a Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ebtar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben perli azt az állat­kín­zás miatt elítélt 44 éves nőt, aki 2020 júni­u­sá­ban köl­tö­zés­kor hát­ra­hagy­ta a kutyá­ját és nem gon­dos­ko­dott a továb­bi ellá­tá­sá­ról, gondozásáról.

Az egyik Ajka kör­nyé­ki falu­ban élő elkö­ve­tő egy köze­pes ter­me­tű keve­rék kutyát tar­tott ott­ho­ná­ban, ám 2020 júni­u­sá­ban a vissza­té­rés szán­dé­ka nél­kül elköl­tö­zött onnan egy másik város­ba. A köl­tö­zés után az ebet magá­ra hagy­ta a régi laká­sá­nál, nem gon­dos­ko­dott az élel­me­zé­sé­ről, a biz­ton­sá­gos elhe­lye­zé­sé­ről és a fel­ügye­le­té­ről sem. A magá­ra hagyott kutya kiszö­kött az utcá­ra, napo­kon át a kör­nyék­be­li házak­nál kere­sett élel­met, a falu lakói etet­ték, itatták.

Az Ajkai Járás­bí­ró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a nő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét állat­kín­zás vétségében.

Az ügyész­ség hatás­kö­ré­be tar­to­zik, hogy az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén a tevé­keny­ség­től való eltil­tás iránt kere­se­tet indíthat.

Ezzel a jogá­val élve az ügyész­ség a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­hez benyúj­tott kere­se­té­ben azt kérte, hogy a bíró­ság a nőt 2 évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól, mivel nem muta­tott az állat­tar­tás­sal járó fele­lős­ség­tu­da­tot, fele­lőt­len, közö­nyös, az állat­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat súlyo­san sértő maga­tar­tást tanú­sí­tott, amely akár arra is alkal­mas lett volna, hogy a kutya pusz­tu­lá­sá­hoz vezes­sen. Nem tett ele­get annak a köte­le­zett­sé­gé­nek sem, mely sze­rint az ebet úgy kell tar­ta­ni, hogy ne veszé­lyez­tet­hes­se más állat, illet­ve az ember biztonságát.