Főoldal » Archív » Állatvédelmi járőrszolgálat mentette meg Borzast és Bercit - a Zala Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az egyik  kutya mara­dan­dó  egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ve­dett,  de a másik  is   6 hóna­pos reha­bi­li­tá­ci­ó­ra szorul.

Egy  40 éves  cseszt­re­gi  férfi  házas ingat­la­ná­nak udva­rán tar­tot­ta a  köze­pes testű, fehér Berci nevű keve­rék kan, vala­mint a  köze­pes testű, vilá­gos­bar­na  Bor­zas nevű keve­rék szuka kutyá­ját. A gyak­ran elkó­bor­ló Ber­cit -nyak­örv nélkül- lánc­cal egy lyu­kas tete­jű kutya­ól mellé kötöt­te ki, Bor­zast pedig  – a pár­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa  végett - az udva­ron lévő 1,5x3 méte­res épít­mény­be zárta.

2013-tól  a  kutyá­kat éle­lem­mel és víz­zel csak rend­szer­te­le­nül, heti egy-két alka­lom­mal látta el. A tar­tó­san éhez­te­tett, hely­hez kötött álla­to­kat nem enged­te sza­ba­don, moz­ga­tá­suk­ról nem gon­dos­ko­dott. Az éhez­te­tés miatt a kutyák  kóro­san sovány álla­pot­ba kerül­tek.  A mos­to­ha  bánás­mód követ­kez­té­ben a Berci kutya  nya­kán a lánc  leko­pasz­tot­ta a szőrt, a  nyaka kise­be­se­dett,  a tar­tós éhe­zés és moz­gás­hi­ány miatt a bal csí­pő­jén és jobb mell­ső lábán is fel­fek­vé­ses sebek kelet­kez­tek, emész­tő­rend­sze­re mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ve­dett,  míg a Bor­zas kutya pedig leg­alább 6 hóna­pos reha­bi­li­tá­ci­ó­ra szorul.

A férfi a kutyá­it nem gon­doz­ta, elfo­gad­ha­tat­lan körül­mé­nyek között tar­tot­ta őket, moz­gá­si sza­bad­sá­guk­tól meg­fosz­tot­ta és tar­tó­san – éve­ken keresz­tül – éhez­tet­te, mely a kutyák­nak  külö­nös szen­ve­dést okozott.

Beje­len­tés­re  az állat­vé­del­mi jár­őr­szol­gá­lat  2016  már­ci­us 31.-én  meg­je­lent a hely­szí­nen, és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A  két kutyát rend­kí­vül alul­táp­lált álla­pot­ban talál­ták, bor­dá­ik kilát­szot­tak, előt­tük éle­lem és ivó­víz nem volt.

A Lenti  Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen az állat­nak külö­nös szen­ve­dést okozó állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Lenti   Járás­bí­ró­ság előtt.

Zala­eger­szeg, 2016  októ­ber 19. 

  Dr. Kon­dá­kor Ferenc

            főügyész

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Fotó - Zala Megyei Főügyészség