Főoldal » Hírek » Álmában ölte meg alkalmi ismerősét egy férfi Füzesabonyban - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Amint arról a sajtó koráb­ban már beszá­molt, kegyet­len bűn­cse­lek­mény áldo­za­ta lett egy 27 éves férfi tavaly nyá­ron Füzesabonyban.

Az ügy­ben a Heves Megyei Főügyész­ség a napok­ban nye­re­ség­vágy­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 21 éves, bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád­irat sze­rint, az alig néhány hónap­pal koráb­ban egy más ügy­ben - ugyan­csak erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt - fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt fia­tal­em­bert 2020. júni­us 16-án este a kala­uz leszál­lí­tot­ta Füzes­abony­ban egy Buda­pest­re tartó gyors­vo­nat­ról, melyen jegy nél­kül uta­zott. A pálya­ud­va­ron a vád­lott össze­is­mer­ke­dett az ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­tel, aki meg­hív­ta őt az ott­ho­ná­ba. Itt közö­sen meg­va­cso­ráz­tak, majd a házi­gaz­da éjfél után elaludt a kana­pén. Ven­dé­ge ezalatt a lakás­ban lévő szá­mí­tó­gé­pet hasz­nál­va isme­rő­se­i­vel cha­telt, miköz­ben – állí­tá­sa sze­rint – azt hal­lot­ta, hogy a sér­tett fél­álom­ban rá nézve is sértő, rasszis­ta meg­jegy­zést tett. Ekkor úgy dön­tött, hogy ezért meg­öli a ven­dég­lá­tó­ját, és elve­szi egyes érték­tár­gya­it. Ölési szán­dé­kát az egyik közös­sé­gi olda­lon nyom­ban közöl­te is egy ismerősével.

Ezután elő­ké­szü­le­te­ket tett a gyil­kos­ság vég­re­haj­tá­sá­ra: a kony­há­ban kivá­lasz­tott egy meg­fe­le­lő­nek tar­tott rugós kést, majd átku­tat­ta a szo­bá­kat, melyek­ből külön­bö­ző érték­tár­gya­kat vett magá­hoz. Ezt köve­tő­en a kés­sel nya­kon szúr­ta a mélyen alvó sér­tet­tet, aki rövid halál­tu­sát köve­tő­en a hely­szí­nen meg­halt. A ter­helt ezután előbb átöl­tö­zött, majd távo­zott a lakás­ból, sőt a haj­na­li vonat­tal a város­ból is. A ház­ból magá­val vitt külön­bö­ző dol­gok egy részét később Buda­pes­ten érté­ke­sí­tet­te, illet­ve ruha­ne­mű­re cserélte.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá ren­del­je el a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sák el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­zék őt a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett több mint más­fél mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.