Főoldal » Archív » Álmunkával próbáltak az iskolától pénzhez jutni

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A két vád­lott és isme­ret­len tár­sa­ik 2015. szep­tem­ber 17-én, a kora dél­utá­ni órák­ban teher­gép­ko­csi­val meg­je­len­tek egy kőrös­sza­ká­li isko­lá­nál.

Az igaz­ga­tó­nak a vád­lot­tak azt mond­ták, hogy az önkor­mány­zat­tól küld­ték őket csa­tor­na­tisz­tí­tás cél­já­ból. A vád­lot­tak az intéz­mény terü­le­tén fél órán át mun­kát szín­lel­tek, majd az igaz­ga­tó­nak átad­ták a több mint 800.000 Ft-os mun­ka­díj­ról kiál­lí­tott szám­lát.

A magas össze­get az intéz­mény veze­tő­je nem tudta kifi­zet­ni, ezért a fér­fi­ak alku­doz­ni kezd­tek vele. A vád­lot­tak jelen­tő­sen enged­tek az árból, de az igaz­ga­tó nem adta át a pénzt.

A vád­lot­tak ekkor távoz­tak a hely­szín­ről, így kárt nem okoz­tak.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt taga­dó vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­va.