Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Álnéven bujkálva kábítószert termesztett a gyilkosság miatt elítélt férfi

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, lőfegy­ver­rel vissza­élés, lopás, közokirat-hamisítás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy 45 éves száz­ha­lom­bat­tai fér­fi­vel szem­ben, aki minő­sí­tett ember­ölés miatt koráb­ban kisza­bott jog­erős fegy­ház­bün­te­té­se elől álné­ven, hamis okmá­nyok­kal buj­kál­va mint­egy három éven át kábí­tó­szer ter­mesz­tés­ből és keres­ke­de­lem­ből biz­to­sí­tot­ta a megélhetését.

 

A 45 éves férfi a vele szem­ben előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés miatt jog­erő­sen kisza­bott 13 év fegy­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa elől 2010 júli­u­sá­ban Spa­nyol­or­szág­ba mene­kült, 2012 végén azon­ban vissza­jött Magyar­or­szág­ra és hamis román sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal, vala­mint gui­ne­ai veze­tői enge­déllyel román állam­pol­gár­ként, de buda­pes­ti lakos­ként jelent­ke­zett be az orszá­gos személy-nyilvántartási rendszerbe.

 

2013-ban a férfi elha­tá­roz­ta, hogy mivel buj­ká­lás­ra kény­sze­rül, kábí­tó­szer ható­anya­gú can­na­bis növé­nyek ter­mesz­té­sé­vel és érté­ke­sí­té­sé­vel fogja biz­to­sí­ta­ni az anya­gi jólé­tét. Kül­föld­ről inter­ne­ten több­faj­ta can­na­bis magot szer­zett be, ame­lye­ket táp­koc­kák­ban nevelt és ele­in­te sza­bad­té­ren ter­mesz­tett. Rövi­de­sen elha­tá­roz­ta, hogy kló­no­zás­sal fogja sza­po­rí­ta­ni a can­na­bis állo­má­nyát. 2014 nya­rá­tól a ter­mesz­tés hely­szí­nét áttet­te a buda­pes­ti bérelt laká­sá­ba, ahol az egyik szo­bát külön e célra ala­kí­tot­ta ki. A növény több­szö­ri szü­re­te­lé­sé­ből szár­ma­zó haszon­ból más­fél éven belül, 2014 novem­be­ré­ben Uszó­don 1,4 mil­lió forin­tért lakást vett. Ezután a férfi egy éven át ott nevel­te mag­ról a can­na­bis töve­ket, ame­lye­ket maga kló­no­zott, szü­re­telt, szá­rí­tott és végül amely­ből ola­jat, sőt kúpot is elő­ál­lí­tott. A ter­mesz­tés és érté­ke­sí­tés hasz­ná­ból a férfi Csá­vo­lyon 3,8 mil­lió forin­tért ismét álné­ven ingat­lant vett, amely­ben ezután 2016 októ­be­ré­ig foly­tat­ta a tevékenységét.

 

A csá­vo­lyi ingat­lan­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során kézi per­me­te­zőt, 27 db tra­fót, 12 db idő­zí­tő kap­cso­lót, 2 db szag­el­szí­vót, őrlő­ket, digi­tá­lis mér­le­ge­ket, fecs­ken­dő­ket, 143 tő növényt, közel 6 kg növé­nyi tör­me­lé­ket, 1,3 kg gyan­ta­sze­rű anya­got és barna színű folya­dé­kot fog­lal­tak le a nyomozók.

A férfi 3,5 év alatt több mint 1.400 tő can­na­bist ter­mesz­tett, amely a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 14-szerese.

A csá­vo­lyi ingat­lan­ban ráadá­sul az áram­mé­rő beren­de­zés meg­ke­rü­lé­sé­vel véte­lez­te a férfi a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges ára­mot és ezzel 834 ezer forint kárt oko­zott az áramszolgáltatónak.

 

A ház­ku­ta­tás során egy hang­tom­pí­tós, öntöl­tő pisz­tolyt és 10 db lőszert is talál­tak nála, ami miatt szin­tén felel­nie kell a fér­fi­nek. Miként azért is, mert őri­zet­be véte­le­kor hamis okmá­nyok­kal iga­zol­ta magát és a jegy­ző­köny­ve­ket is hamis néven írta alá.

 

A bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, lőfegy­ver­rel vissza­élés, lopás, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.