Főoldal » Hírek » Álnéven élt éveken keresztül a szökésben lévő férfi és közben marihuánát termesztett- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­vel egyet­ért­ve hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a kábí­tó­szert ter­mesz­tő vád­lott ügyében. 

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vissza­eső vád­lot­tat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, lopás, közokirat-hamisítás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a közép­ko­rú fér­fit bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett ember­ölés, lopás és rab­lás kísér­le­te miatt 2012-ben 13 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték a távol­lé­té­ben. A ter­helt ugyan­is 2009-ben meg­szö­kött a házi őri­zet­ből és előbb Magyar­or­szá­gon, majd kül­föl­dön buj­kált, ahon­nan 2012. év végén tért vissza az ország­ba. Hamis román sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal álné­ven elő­ször Buda­pes­ten bérelt lakást, majd előbb Uszó­don, később Csá­vo­lyon vásá­rolt házat. A férfi a lakó­he­lye­in 2013. tava­szá­tól kez­dő­dő­en folya­ma­to­san mini­má­li­san 1410 tő kan­na­bisz növényt ter­mesz­tett, ame­lyet a leszü­re­te­lést köve­tő­en külön­fé­le módon stressz­ol­dás­ra és fáj­dal­mai csil­la­pí­tá­sá­ra fogyasz­tott illet­ve hasz­nált. A fér­fit 2016 októ­be­ré­ben fog­ták el csá­vo­lyi ott­ho­ná­ban, ahol a kábí­tó­szer ter­mesz­tés­hez sza­bály­ta­la­nul véte­lez­te az ára­mot. A ház­ku­ta­tás során a fér­fi­nél enge­dély nél­kül szer­zett pisz­tolyt is talál­tak. A ter­helt elfo­gá­sa­kor a hamis okmá­nyok­kal iga­zol­ta magát és az eljá­rás kez­de­tén a ható­ság előtt is igye­ke­zett eltit­kol­ni a való­di sze­mély­azo­nos­sá­gát. A férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, ugyan­ak­kor a vád­lott elő­éle­té­re, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek körül­mé­nye­i­re vala­mint a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek­re figye­lem­mel a vele szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás súlyo­sí­tá­sa indo­kolt. A fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.