Főoldal » Archív » Álnéven vásárolt a csaló

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki az inter­ne­ten meg­hir­de­tett karó­rá­ért álné­ven jelent­ke­zett, majd az eladó­val meg­egye­zést szín­lel­ve nem fizet­te ki a részé­re meg­kül­dött ter­mék árát.

A 25 éves gyön­gyös­soly­mo­si férfi rövid­del azután, hogy koráb­bi csa­lás miat­ti bör­tön­bün­te­té­sét letöl­töt­te, elha­tá­roz­ta, hogy úgy tesz szert rend­sze­res jöve­de­lem­re, hogy az inter­ne­ten meg­hir­de­tett ter­mé­ke­kért vásár­ló­ként jelent­ke­zik, majd az eladó­val meg­egye­zést szín­lel­ve a meg­kül­dött ter­mék árát nem utal­ja át az eladó­nak. A vád­lott e cél­ból több tele­font hasz­nált és több e-mail címet is regisztrált.

Az ügy sér­tett­je, egy kecs­ke­mé­ti nő eladás­ra hir­de­tett meg egy kar­órát 130.000 forin­tos vétel­áron 2016. decem­ber 19-én az egyik inter­ne­tes olda­lon. A vád­lott álné­ven vevő­ként jelent­ke­zett nála. Rövid alku­do­zás után meg­egyez­tek a rész­le­tek­ben, így a nő már más­nap pos­tá­ra adta az órát, amit a vád­lott át is vett, a vétel­árat azon­ban nem utal­ta át a nő bank­szám­lá­já­ra. Ezután a sér­tett több­ször is érdek­lő­dött a pénze után, mire a vád­lott tovább­ra is hite­get­te őt és ígér­te, hogy utal­ni fog.

A nő pénze nem érke­zett meg, így nem­csak az óra árát, de a több mint két­ezer forint pos­ta­költ­sé­get is elvesz­tet­te. A kár nem térült meg.

Az ügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely a több­szö­rös, külö­nös vissza­esők­re vonat­ko­zó spe­ci­á­lis sza­bá­lyok miatt négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá arra, hogy köte­lez­zék a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítésére.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.