Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Álnéven zsarolta a szeretőjét

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állít­ja azt a 35 éves fér­fit, aki meg­zsa­rol­ta a barátnőjét.

A pár 2013 ápri­li­sá­ban ismer­ke­dett meg egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon, köz­tük intim
kap­cso­lat ala­kult ki, az együtt­lé­te­ik­ről fény­kép, illet­ve video­fel­vé­te­le­ket készí­tet­tek. A férfi a talál­ko­zá­sok költ­sé­ge­i­nek fede­zé­se érde­ké­ben - mivel a hölgy másik tele­pü­lé­sen lakott - elha­tá­roz­ta, hogy fenye­ge­tés útján fog tőle pénzt sze­rez­ni. Ennek érde­ké­ben magát egy másik sze­mély­nek kiad­va, álné­ven az inter­ne­ten fel­vet­te a kap­cso­la­tot a barát­nő­jé­vel, közöl­te vele, fel­tör­te a lap­top­ját és nyil­vá­nos­ság­ra hozza, illet­ve a mun­ka­he­lyé­re is elkül­di a vide­ó­kat, ha nem fizet.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye zsarolásról