Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » "Álorvos" gyógyította munkatársait

Meg­fe­le­lő kép­zett­ség és vég­zett­ség nél­kül kezel­te kol­lé­gá­it egy 46 éves férfi, aki évek­kel koráb­ban men­tő­ápo­ló­ként dol­go­zott, ezért mun­ka­tár­sai biza­lom­mal for­dul­tak hozzá.
A férfi vélt diag­nó­zist állí­tott fel, meg­ha­tá­roz­ta a beteg­ség terá­pi­á­ját és a szük­sé­ges­nek ítélt beavat­ko­zá­so­kat elvé­gez­te. 2013 nya­rán több eset­ben vénás injek­ci­ót is beadott
kol­lé­gá­i­nak, de volt, akit köhö­gés miatt szte­tosz­kóp­pal meg­hall­ga­tott, a vizs­gá­lat alapján
hörgő és tüdő­gyul­la­dást diag­nosz­ti­zált, majd a szük­sé­ges­nek ítélt gyógy­sze­re­ket átadta.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kuruzs­lás vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a 46 éves tata­bá­nyai fér­fi­vel szemben.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Kuruzslás