Főoldal » Archív » Álrendőrként, házkutatást színlelve akarták megszerezni a kábítószert - vádemelés - VIDEÓVAL

A négy férfi rend­őr­nek adta ki magát, majd ház­ku­ta­tást szín­lel­tek azért, hogy így sze­rez­zék meg az I. kerü­le­ti lakás­ban, és egy köze­li mély­ga­rázs­ban par­ko­ló gép­ko­csi­ban tar­tott kábítószert. 

A vád­irat sze­rint az ügy egyik vád­lott­ja tudo­mást szer­zett arról, hogy az egyik isme­rő­se az I. kerü­le­ti bérelt laká­sá­ban, vala­mint egy szin­tén I. kerü­le­ti mély­ga­rázs­ban par­ko­ló autó­já­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, mari­hu­á­nát tart. A vád­lott ezt tudat­ta három tár­sá­val, akik­kel meg­egyez­tek abban, hogy a lakás­ban és gép­ko­csi­ban tárolt kábí­tó­szert, vala­mint a lakás­ban lévő kész­pénzt megszerzik.

Ennek érde­ké­ben 2017. júli­us 11-én, a dél­utá­ni órák­ban a négy vád­lott - két külön autó­val - az I. kerü­le­ti tár­sas­ház kör­nyé­ké­re haj­tott, majd lepar­kol­tak, hogy a meg­be­szél­tek sze­rint ott vár­ják meg az isme­rős haza­ér­ke­ző élet­tár­sát. A nőt a fenti vád­lott szin­tén ismer­te, ezért ő nem is ment a tár­sas­ház köze­lé­be, tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot társaival.

Ami­kor a nő meg­ér­ke­zett, a vád­lot­tak közül ket­ten bemen­tek utána a házba, majd magu­kat rend­őr­nek adták ki. Egyi­kük az ere­de­ti iga­zol­vány­ra hason­lí­tó, „Rend­őr­ség” fel­ira­tú iga­zol­ványt muta­tott fel, ezen kívül rádió adó-vevő, és nyak­ba akasz­tó is volt náluk a meg­té­vesz­tés érde­ké­ben. Ezután közöl­ték a nővel, hogy tud­nak a kábí­tó­szer­ről, emi­att intéz­ked­nek, majd fel­szó­lí­tot­ták a lakás­ban tárolt kábí­tó­szer, vala­mint a mély­ga­rázs­ban lévő gép­ko­csi indí­tó­kul­csá­nak átadá­sá­ra. A nő a hatá­ro­zott fel­lé­pés, és több­szö­ri fel­szó­lí­tás hatá­sá­ra végül átad­ta az álrend­őrök­nek a lakás­ban lévő, csak­nem 400 gramm töme­gű kábí­tó­szert, kb. 350.000 forint­nak meg­fe­le­lő valu­tát, és a gép­ko­csi kul­csát. Egyi­kük ezután az autó indí­tó­kul­csát levit­te a közel­ben vára­ko­zó tár­sa­i­nak, majd vissza­in­dult a tár­sas­ház­ba, de ekkor őt, és két tár­sát is elfog­ták a rend­őrök.  Ezután a rend­őrök fel­men­tek a lakás­ba, ahol a negye­dik elkö­ve­tőt is elfogták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te, vala­mint csa­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alrendorkent-akartak-kabitoszerhez-jutni-0