Főoldal » Hírek » Alvó barátjától zsákmányolt telefont a korábban hamis vád miatt elítélt férfi- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 28 éves bűn­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki ellop­ta alvó falu­be­li barát­ja mobiltelefonját.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021 janu­ár­já­ban egy Tab kör­nyé­ki falu­ban elha­tá­roz­ta, hogy meg­le­pi édes­any­ját egy mobil­te­le­fon­nal, ezért besur­rant a vele bará­ti viszony­ban lévő sér­tett házá­ba, aki éppen a szo­bá­ban aludt. A vád­lott az alvó sér­tett köze­lé­ben lévő szá­mí­tó­gép asz­tal­ról magá­hoz vette a készü­lé­ket, majd azzal haza­fe­lé indult. A férfi azon­ban a sötét­ben elej­tet­te a mobilt, annak hát­lap­ja le is esett, ezért a sérült tele­font édes­any­ja helyett inkább elad­ta egy ismeretlennek.

A vád­lott nem elő­ször áll bíró­ság előtt, mivel leg­utóbb 2020 novem­be­ré­ben hamis vád bűn­tet­te miatt ítél­ték el. A férfi ekkor arról tett beje­len­tést a 112-es segély­hí­vó­ra, hogy a helyi ital­bolt­ban meg­ver­ték, hol­ott csak az agresszív visel­ke­dé­se miatt tes­sé­kel­ték ki onnan, míg egy másik eset­ben édes­any­ját vádol­ta hami­san azzal, hogy az asszony rátá­madt egy kony­ha­kés­sel, és meg­szúr­ta az alkar­ját. A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a fér­fit ekkor fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság, ezért a jelen eljá­rás­ban ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt ennek a bün­te­tés­nek a pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A kifosz­tás hely­szí­nét rög­zí­tő fotó a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készült.