Főoldal » Archív » Alvó embereket fosztott ki – elítélték

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elítél­te azt a huszon­öt éves fér­fit, aki­vel szem­ben a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ami­att emelt vádat, mert utcán alvó embe­rek­től vette el az értékeiket.

A vád­lott 2017. szep­tem­ber 23-án, haj­na­li három óra­kor, Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban, az egyik szó­ra­ko­zó­hely előt­ti padon asz­tal­ra borul­va alvó sér­tet­től elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, az irat­tár­cá­ját, benne lévő ira­ta­i­val és a bank­kár­tyá­val. A sér­tett koráb­ban alko­holt fogyasz­tott, így nem ébredt fel, a vád­lott cse­lek­mé­nye során véde­ke­zé­se kép­te­len volt. A vád­lott ezután siker­te­le­nül pró­bált a bank­kár­tyá­val pénzt fel­ven­ni. A vád­lott a sér­tett­nek 67.000 kárt okozott.

A vád­lott 2017. októ­ber 20-án, haj­nal egy óra­kor, Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban, az egyik vil­la­mos­meg­ál­ló­ban a padon alvó sér­tet­től elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, vala­mint a tele­fon­tok­ba tett 6000 forint kész­pén­zét, ira­ta­it, bank­kár­tyá­ját.  A sér­tett koráb­ban alko­holt fogyasz­tott, így nem ébredt fel, a vád­lott cse­lek­mé­nye során véde­ke­zé­se kép­te­len volt. A vád­lott ezután meg­kí­sé­relt a bank­kár­tyá­val pénzt fel­ven­ni, ered­mény­te­le­nül. A vád­lott a sér­tett­nek 97.000 forint kárt oko­zott, amely­ből a mobil­te­le­fon a lefog­la­lás­sal megtérült.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel, okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ta, és a külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott íté­le­tet, ugyan­is a vád­lott a bíró­ság előtt beis­mer­te bűnös­sé­gét, így továb­bi bizo­nyí­tá­si eljá­rás nél­kül, a ren­del­ke­zés­re álló ira­tok és a vád­lott val­lo­má­sa alap­ján dön­tött a bíróság.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és vele szem­ben 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­le­tet jogerős.