Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Alvó embert fosztott ki a belvárosban - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 50 éves nagy­csé­csi fér­fi­val szem­ben, aki véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va tulaj­do­ní­tot­ta el egy másik férfi érté­ke­it Tiszaújvárosban.

A vád­lott 2018. május 08-án éjjel, Tisza­új­vá­ros bel­vá­ro­sá­ban egyik isme­rő­sé­vel ita­lo­zott. Eköz­ben ész­lel­te, hogy meg­je­lent a hely­szí­nen az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő sér­tett, aki leült a közel­ben lévő üzlet bejá­ra­ta előt­ti lép­cső­re és ittas­sá­ga miatt ott elaludt.

Ekkor a vád­lott oda­ment a véde­ke­zés­re kép­te­len alvó sér­tett­hez, leült mellé a lép­cső­re és  levet­te a sér­tett kezé­ről az 5.000.- forint érté­kű kar­órá­ját, vala­mint a sér­tett nya­ká­ból a 7.000,- forint érté­kű nyak­lán­cát. A vád­lott a sér­tet­től ilyen módon elvett vagyon­tár­gya­kat magá­val vitte és jog­ta­la­nul eltulajdonította.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű – külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő – vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.