Főoldal » Archív » Alvó felesége torkát akarta elvágni egy 60 éves miskolci férfi

Véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség.

A vád­lott férfi házas­sá­ga évek­kel koráb­ban meg­rom­lott, ezért hiva­ta­lo­san elvál­tak a fele­sé­gé­vel, de tovább­ra is közös lakás­ban lak­tak. A férfi kötöz­kö­dő, agresszív maga­tar­tá­sa veze­tett kap­cso­la­tuk meg­rom­lá­sá­hoz. A férj gyak­ran fenye­ge­tő­zött öngyil­kos­ság­gal és fele­sé­ge meg­ölé­sé­vel is, ha a nő új kap­cso­la­tot léte­sít.

2016 máju­sá­ban a vád­lott ulti­má­tu­mot adott volt fele­sé­gé­nek, hogy ha nem él vele együtt, akkor köl­töz­zön el. A vád­be­li estén is vesze­ked­tek, majd min­den­ki alud­ni tért. Éjfél előtt a vád­lott magá­hoz vett egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú filé­ző­kést, bement a nő szo­bá­já­ba és az ágy­ban fekvő asszony nya­ká­hoz tette a pen­gét, hogy elvág­ja a sér­tett tor­kát. A vágás pil­la­na­tá­ban érzett csípő érzés­re a nő fel­ri­adt és ösz­tö­nö­sen rámar­kolt a késre. A férfi ekkor elrán­tot­ta a pen­gét, majd kisza­ladt az udvar­ra, ahol meg­pró­bál­ta a saját nya­kát elvág­ni. Ebben fia aka­dá­lyoz­ta meg. A men­tő­ket is a gye­re­kek érte­sí­tet­ték.

Az asszony nya­kán 2 cen­ti­mé­te­res vágott seb kelet­ke­zett, mely önma­gá­ban csak nyolc napon belül gyó­gyu­ló, de ha nem ébred fel, úgy a nyaki verő­eret érte volna a vágás, mely halá­los ered­ménnyel járt volna. A vád­lott saját magá­nak mint­egy 10 cen­ti­mé­te­res vágást oko­zott a nya­kán, melyet a  men­tő­sök a hely­szí­nen ellát­tak.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.