Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Alvó férfit fosztott ki a nő - letartóztatásba került-a Nórád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 42 éves Nóg­rád megyei nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki egy padon alvó, ittas fér­fi­től elvet­te mobil­te­le­fon­ját és 800 000 forint kész­pénzt.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2020. augusz­tus 16-ára vir­ra­dó­ra egy balas­sa­gyar­ma­ti ren­dez­vé­nyen szó­ra­ko­zott, ami­kor az egyik padon egy erő­sen ittas, ülő hely­zet­ben alvó fér­fit vett észre.

Oda­ment hozzá, előbb bele­rú­gott a lábá­ba, majd szo­ro­san mellé ülve a vál­lá­val meg­lök­te őt. Miu­tán így meg­győ­ző­dött róla, hogy a férfi nagyon részeg, ezt a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va elvet­te a férfi mel­lől annak mobil­te­le­fon­ját, vala­mint a ruhá­za­tá­ból kivet­te a tár­cá­ját is, ami­ben az okira­tok mel­lett 800.000 Ft kész­pénz is volt.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye kifosz­tás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát – a bűn­is­mét­lés, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – elren­del­te.