Főoldal » Hírek » Alvó ismerősétől lopott egy nő Debrecenben - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki a sér­tett laká­sá­ból pénzt lopott, miköz­ben a férfi aludt.

A vád sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 9.-én Deb­re­cen­ben sétált, ami­kor talál­ko­zott a 69 éves sér­tet­tel. A nő fel­aján­lot­ta neki, hogy haza­kí­sé­ri. A férfi ott­ho­ná­ba men­tek, ahol beszél­get­tek és a nő elkér­te a sér­tett tele­fon­szá­mát azzal a szán­dék­kal, hogy később még talál­koz­za­nak. A vád­lott a beszél­ge­té­sük során meg­tud­ta, hogy a férfi nyug­dí­ja feb­ru­ár 11-én fog a szám­lá­já­ra érkez­ni és meg akar­ta sze­rez­ni a pénzt.

A fenti napon reg­gel a nő több­ször is fel­hív­ta tele­fo­non a sér­tet­tet és meg­be­szél­ték, hogy aznap dél­előtt talál­koz­nak. A dél­előt­ti órák­ban együtt men­tek el egy Deb­re­cen­ben talál­ha­tó bank­au­to­ma­tá­hoz, ahol a férfi össze­sen 270.000 forint kész­pénzt vett fel, amit a kabát­já­nak egyik zse­bé­be tett, ezt a vád­lott meg­fi­gyel­te. Ezután a sér­tett a koráb­ban magá­val vitt pénz­ből 20.000 forin­tot adott a vád­lott­nak, amit a nő tele­fon­kár­tya fel­töl­té­sé­re, élel­mi­szer és alko­hol­vá­sár­lás­ra elköltött.

A vád­lott és a sér­tett ezután a férfi laká­sá­ba men­tek, ahol a férfi a fogas­ra akasz­tot­ta a kabát­ját, ami­ben tovább­ra is benne volt a fel­vett pénz­összeg. Az egyik szo­bá­ban leül­tek és beszél­get­tek, köz­ben a férfi sze­szes italt fogyasz­tott, majd rövid idő eltel­té­vel elaludt. Az elkö­ve­tő kihasz­nál­ta azt, hogy a férfi alszik és kabát­ja zse­bé­ből ellop­ta a 270.000 forin­tot, majd távo­zott a lakás­ból. A férfi késő dél­után ébredt fel és akkor ész­lel­te, hogy ellop­ták a pén­zét, majd fel­je­len­tést tett a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, a nyo­mo­zás során pedig kérte kárá­nak megtérítését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság adjon helyt a sér­tett kár­té­rí­té­si igényének.

A deb­re­ce­ni rend­őrök által az elkö­ve­tő elő­ál­lí­tá­sa során készí­tett videó itt tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-kifosztas-miatt-kell-felelnie-egy-39