Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Alvó nő sérelmére követett el szexuális cselekményt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves és egy 67 éves férfi ellen lopás vét­sé­ge miatt, ille­tő­leg a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben kifosz­tás bűn­tet­te és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők egy gon­do­zó ott­hon­ból kész­pénzt és élel­mi­sze­re­ket tulaj­do­ní­tot­tak el, míg a fia­ta­labb férfi laká­sok­ból vitt el mobil­te­le­fo­no­kat, élel­mi­sze­re­ket, továb­bá az egyik bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén alvó nő sérel­mé­re köve­tett el sze­xu­á­lis erőszakot.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. júni­us máso­dik felé­ben, dél­után, Kazinc­bar­ci­kán bemen­tek egy gon­do­zó­ház kony­há­já­ba, onnan kész­pénzt, sze­mé­lyi ira­to­kat és élel­mi­sze­re­ket lop­tak el néhány ezer forint érték­ben, azon­ban távo­zá­suk­kor össze­ta­lál­koz­tak a sza­kács­nő­vel, aki min­dent vissza­vett tőlük.

A fia­ta­lab­bik vád­lott 2022. júni­us máso­dik felé­ben, a déli órák­ban, Kazinc­bar­ci­kán ven­dég­ség­ben volt egy ház­nál, ahon­nan mobil­te­le­fo­no­kat és órát tulaj­do­ní­tott el 300.000 forin­tot meg­ha­la­dó értékben.

A fia­ta­labb férfi 2022. júli­us ele­jén, éjsza­ka, ittas álla­pot­ban Kazinc­bar­ci­kán a kulcs­ra nem zárt ajtón bement egy lakás­ba, és az ott alvó két férfi és nő tulaj­do­nát képe­ző élel­mi­sze­re­ket 10.000 forin­tot meg­ha­la­dó összeg­ben elvit­te, a lép­cső­ház bejá­ra­ta mögöt­ti bok­ros részen elrej­tet­te. Vissza­ment a lakás­ba és bement abba a szo­bá­ba, ahol a sér­tett nő a barát­já­val együtt az ágyon aludt. A nő alvó álla­po­tát kihasz­nál­va, sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, ami­kor viszont nemi aktust akart kez­de­mé­nyez­ni, a nő fel­éb­redt és lelök­te magá­ról. A sér­tett barát­ja is fel­éb­redt, mind­ket­ten távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel a vád­lot­tat, ő viszont még egy ideig az ágyon fekve maradt, és csak több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra ment ki a lakás­ból, de a lép­cső­ház­ból nem távo­zott, a rend­őrök ott fog­ták el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a bün­te­tett elő­éle­tű és más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, míg a szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű idő­sebb társa vonat­ko­zá­sá­ban elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.