Főoldal » Hírek » Alvó rokonától lopott pénzt a fiatalkorú - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a lány ellen, aki egy csa­lá­di ren­dez­vény után ellop­ta alvó sógo­ra pénzét.

2021. szep­tem­ber 11-én a dél­utá­ni órák­tól kez­dő­dő­en a vád­lott test­vé­re, és annak élet­tár­sa a laká­su­kon szü­le­tés­na­pot ünne­pel­tek, ahol több sze­mély is jelen volt, szó­ra­koz­tak és nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Az esti órák­ban meg­je­lent a ház­ban a fia­tal, majd rövid idő múlva a sógo­ra a meg­ren­delt éte­lért és sze­szes ita­lért a futár­nak kész­pénz­zel fize­tett, ame­lyet a nad­rág­zse­bé­ben lévő nagyobb köteg pénz­ből adott át. Ezt látta a fia­tal­ko­rú, és elha­tá­roz­ta, hogy az éjsza­ka folya­mán a pénzt elveszi.

A test­vé­re meg­en­ged­te a vád­lott­nak, hogy aznap éjsza­ka náluk alud­jon. A lány meg­vár­ta, amíg roko­nai elal­sza­nak, majd bement a szo­bá­juk­ba és az ágyon ittas álla­pot­ban alvó sér­tett nad­rág­já­nak zse­bé­ből kivet­te az ott lévő 103.000 forin­tot és elhagy­ta a házat.

A fia­tal­ko­rú az ello­pott pénz­ből ciga­ret­tát vett, majd haza­ment. A meg­ma­radt 92.500 forin­tot betet­te édes­any­ja pénz­tár­cá­já­ba és azt a laká­suk előtt lévő kuká­ba rej­tet­te. A nyo­mo­zás során a rend­őrök a kész­pénzt meg­ta­lál­ták, lefog­lal­ták, majd azt kiad­ták a sér­tett­nek, ezál­tal a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nagy része megtérült.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a lány javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.