Főoldal » Archív » Alvó sértettől lopott a hajléktalan férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kihasz­nál­va a sér­tett álla­po­tát, elvet­te a nála lévő mobil­te­le­font, ciga­ret­tát és öngyújtót.

A Deb­re­cen­ben haj­lék­ta­lan­ként élő vád­lott 2018. augusz­tus 25-én, haj­na­li 2 óra­kor a bel­vá­ros­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor az egyik szó­ra­ko­zó­hely tera­szán ész­re­vet­te az asz­tal­nál alvó sér­tet­tet. A férfi oda­ment a sér­tett­hez, a kar­ját fel­emel­te, és az alat­ta, feke­te műanyag tok­ban lévő okos­te­le­fon­ját, a ciga­ret­tá­ját, vala­mint az öngyúj­tó­ját ellop­ta, majd sie­tő­sen elhagy­ta a hely­színt. A vád­lott más­nap a deb­re­ce­ni hasz­nált­cikk pia­con isme­ret­len sze­mély­nek elad­ta a mobil­te­le­font 10.000 forintért.

A vád­lott által a sér­tett­nek oko­zott 91.700 forint kár nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság 91.700 forint ere­jé­ig a vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.