Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Alvó sértettől nyakából lopták el az aranyláncot a betörők – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott egy nőt, aki a gyanú sze­rint tár­sá­val együtt meg­lop­ta falu­be­li­jét, majd a fele­lős­ség­re vonás elől elme­ne­kült.

A Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2023. júli­us 19-én, éjjel, meg­je­len­tek a sér­tett ingat­lan­já­nál, egy mel­lék­épü­let ajta­ját befe­szí­tet­ték, majd a für­dő­szo­bán át beju­tot­tak a ház belső tere­i­be.

Az egyik szo­bá­ban alvó – ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len – sér­tett nya­ká­ból - a gyanú sze­rint - kitép­ték az arany­nyak­lán­cot, vala­mint elvit­ték az éjje­li­szek­ré­nyen lévő mobil­te­le­font és a nő tás­ká­ját is, benne a bank­kár­tyá­já­val. A ház­ból a bejá­ra­ti ajtón át távoz­tak, a belül­ről benne lévő kulccsal kinyi­tot­ták és a kul­cso­kat maguk­kal vit­ték. Össze­sen 710.000 forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek.

A nőt a nyo­mo­zó ható­ság több­ször pró­bál­ta meg elő­ál­lí­ta­ni, azon­ban az elkö­ve­tés után élet­tár­sá­val elme­ne­kül­tek, így vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki. 2023. szep­tem­ber 14-én Buda­pes­ten rend­őr­jár­őrök iga­zol­tat­ták a gya­nú­sí­tot­tat, aki a sze­mély­azo­nos­sá­gá­ra hamis ada­to­kat adott meg, ezért továb­bi azo­no­sí­tás érde­ké­ben elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

Mivel a gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, és jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás is folyik elle­ne, ezért rend­őri elő­ter­jesz­tés­re az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát. A Pász­tói Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, ezért a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te vele szem­ben a leg­szi­go­rúbb, sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sát.

A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­bez­tek, így az nem vég­le­ges.

A kép a ház mel­lék­épü­le­té­nek fel­fe­szí­tett zár­já­ról készült.