Főoldal » Hírek » Alvó sofőr gázolt, majd továbbhajtott - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat azzal egy sofőr­rel szem­ben. A férfi jár­mű­vé­vel Kecs­ke­mét lakott terü­le­tén belül tavaly nyá­ron, haj­nal­ban köz­le­ked­ve elaludt a volán­nál és elütöt­te az előt­te kerék­pá­ron hala­dó nőt. A vád­lott ész­lel­ve a bal­ese­tet, nem állt meg, hanem anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott volna a súlyo­san sérült asszony­nak, továbbhajtott.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi tavaly júni­us­ban haj­nal­ban, nap­pa­li látá­si viszo­nyok között és gyér for­ga­lom mel­lett vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Kecs­ke­mé­ten. Kial­vat­lan­sá­ga miatt nem volt a jármű biz­ton­sá­gos veze­té­sé­re alkal­mas álla­pot­ban, ezért elaludt, majd gép­jár­mű­vé­nek ele­jé­vel neki­üt­kö­zött az előt­te, vele azo­nos irány­ban az úttest jobb szé­lén köz­le­ke­dő, fény­vissza­ve­rő mel­lényt vise­lő kerékpárosnőnek.

Az ütkö­zést köve­tő­en a sér­tett a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba esett, míg a kerék­pár az úttest­tel pár­hu­za­mos jár­dá­ra zuhant. A bal­eset követ­kez­té­ben a nő 8 hét alatt gyó­gyu­ló, súlyos váll­izom sza­ka­dást, vala­mint zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi annak elle­né­re, hogy az ütkö­zést ész­lel­te, a hely­szí­nen nem állt meg, onnan anél­kül távo­zott, hogy tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tott volna a súlyo­san meg­sé­rült áldo­za­tá­nak. A bal­ese­tet ész­le­lők a férfi jár­mű­vét a hely­szín­től mint­egy 800 méter­re meg­ál­lí­tot­ták, ezt köve­tő­en a vád­lott vissza­tért a bal­eset helyszínére.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki a jármű biz­ton­sá­gos veze­té­sé­re képes álla­pot­ban van. A hely­szín elha­gyá­sá­val pedig azt, hogy a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je köte­les a jár­mű­vel azon­nal meg­áll­ni, a bal­eset foly­tán meg­sé­rült sze­mély részé­re segít­sé­get nyúj­ta­ni, a bal­eset­ről a rend­őr­ha­tó­sá­got érte­sí­te­ni, továb­bá a hely­színt csak a rend­őr­ha­tó­ság enge­dé­lyé­vel hagy­hat­ja el.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge mel­lett a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.