Főoldal » Hírek » Alvó testvérét fosztotta ki - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint test­vé­re véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va elvet­te annak a pénzét.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2020. júni­us 22-én este a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón keresz­tül bement az egyik Mező­kö­vesd­hez köze­li köz­ség­ben lakó test­vé­re házá­ba. Mikor a vád­lott ész­lel­te, hogy a sér­tett a ház egyik helyi­sé­gé­ben mélyen alszik – kihasz­nál­va a férfi véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát -, magá­hoz vette a sér­tett tulaj­do­ná­ban lévő és az ágy­ban a lábai mel­lett elhe­lye­zett  62 200 forint  kész­pénzt, vala­mint a sér­tett nevé­re kiál­lí­tott bankkártyát.

A vád­lott távo­zó­ban a sér­tett bank­kár­tyá­ját a lakó­ház udva­rán elrej­tet­te – amit a sér­tett más­nap meg­ta­lált –, azon­ban a kész­pénzt magá­val vitte.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sa során alkal­ma­zott fel­té­te­les sza­bad­ság meg­szün­te­té­sé­re és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.