Főoldal » Hírek » Alvó utastársát fosztotta ki egy budapesti villamoson - az ügyészség bíróság elé állította - korábbi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy bün­te­tett elő­éle­tű 30 éves fér­fit, aki az egyik buda­pes­ti vil­la­mo­son, egy alvó utas zse­bé­ből tulaj­do­ní­tott el egy mobil­te­le­font. A bíró­ság első­fo­kon 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint a ter­helt 2022. októ­ber 1-jén a reg­ge­li órák­ban a XI. kerü­let, Móricz Zsig­mond kör­té­ren köz­le­ke­dő 4-6-os vil­la­mo­son uta­zott, ami­kor fel­fi­gyelt egy alvó utas­ra. A vád­lott a férfi alvó, és ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len hely­ze­tét kihasz­nál­va, benyúlt a sér­tett nad­rág­zse­bé­be, és onnan kiemelt egy 160.000 Ft érté­kű céges mobiltelefont.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit – aki jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős bör­tön­bün­te­tést tölt – egy hóna­pon belül, gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, kifosz­tás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt, mint vissza­esőt, 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jogerős.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó rend­őr­sé­gi vide­ón a kifosz­tás látható.