Főoldal » Hírek » Amfetaminnal ünnepelte meg házi őrizetbe helyezését a díler - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 37 éves balas­sa­gyar­ma­ti fér­fi­val szem­ben, aki kábítószer-kereskedelem miatt folyó eljá­rás­ban került bűn­ügyi fel­ügye­let­be, ahol amfe­ta­mint fogyasztott.

A vád sze­rint a férfi ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság előtt bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt volt folya­mat­ban bün­te­tő­el­já­rás, mely­nek során őt a bíró­ság – az íté­let kihir­de­té­sé­ig – 2020 augusz­tu­sá­ban bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyezte.

A férfi ott­ho­ná­ban úgy ünne­pel­te meg letar­tóz­ta­tá­sa meg­szün­te­té­sét, hogy – a sza­ba­du­lá­sát köve­tő néhány órán belül – kábí­tó­szert is fogyasz­tott. A vád­lott a buli során össze­szó­lal­ko­zott néhány részt­ve­vő­vel, emi­att vele szem­ben rend­őri intéz­ke­dés­re került sor, vize­let­min­tát is vet­tek tőle, mely­ből amfe­ta­min volt kimu­tat­ha­tó, így a férfi azon­nal lebukott.

A jog­sza­bá­lyok sze­rint aki cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szert bir­to­kol vagy fogyaszt, de a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és okirat­tal iga­zol­ja, hogy leg­alább hat hóna­pig folya­ma­tos, kábítószer-függőséget gyó­gyí­tó keze­lés­ben vagy kábítószer-használatot keze­lő más ellá­tás­ban része­sült, nem bün­tet­he­tő (elte­re­lés). A férfi vál­lal­ta is az elte­re­lést, azon­ban azt az erre nyit­va álló határ­idő meg­hosszab­bí­tá­sa után sem tel­je­sí­tet­te, így az ügyész­ség­nek vádat kel­lett emelnie.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség végül kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat elle­ne, mely­ben elzá­rás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a közel 130.000 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.