Főoldal » Archív » Ámokfutó motoros Kazincbarcikán

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy har­minc­két éves fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017 júli­u­sá­ban, Kazinc­bar­ci­kán moto­ro­zott egy rend­szám nél­kü­li cross­mo­tor­ral. A vád­lott­nak veze­tői enge­dé­lye nem volt a jár­mű­re, vala­mint utast is szál­lí­tott, a barát­nő­jét. A barát­nő, mivel a moto­ron hátsó láb­tar­tó nem volt, a leve­gő­ben lógat­ta a lábait.

A rend­őrök ész­lel­ték a sza­bály­ta­la­nul köz­le­ke­dő vád­lot­tat, a jár­őr­au­tó­val ezért mellé haj­tot­tak, fény- és hang­jel­zés­sel jelez­ték, hogy áll­jon meg.

A férfi nem tett ele­get a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak és nagy sebes­ség­gel meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, 110-120 km/órával szá­gul­dott a város bel­te­rü­le­tén. A vád­lott több piros jel­zé­sen átha­ladt, sza­bály­ta­la­nul fel­haj­tott a kerék­pár­út­ra is. Veze­tés köz­ben több­ször az útpad­ká­ra is lecsú­szott. A moto­ron utazó nő erő­sen kapasz­ko­dott, hogy le ne zuhan­jon a jár­mű­ről. A vád­lott végül, mint­egy tíz kilo­mé­ter meg­té­te­le után, azért állt meg, mert egy vas­úti átjá­ró­ban egy tola­tó sze­rel­vény előtt már nem sike­rült áthaj­ta­nia. A rend­őrök ekkor érték utol és von­ták intéz­ke­dés alá.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val több KRESZ sza­bályt is meg­sze­gett, mellyel köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te a többi köz­le­ke­dő és utasa éle­tét testi épségét.

Az ügyész­ég a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.