Főoldal » Hírek » Anya-lánya páros fosztott ki egy idős férfit - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú lánnyal és any­já­val szem­ben, akik leitat­tak egy idős fér­fit azért, hogy meg­sze­rez­zék a nyug­dí­ját. Az anyá­nak emel­lett kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. 

A páros 2021 augusz­tu­sá­ban három liter bor tár­sa­sá­gá­ban jelent meg az idős férfi laká­sán azzal az indok­kal, hogy meg­ün­ne­pel­jék az asszony közel­gő szü­le­tés­nap­ját. Az idő­pont kivá­lasz­tá­sa azon­ban nem volt vélet­len, mivel tud­ták, hogy a férfi ezen a napon kapja meg a nyug­dí­ját, ezért kez­det­től fogva az volt a szán­dé­kuk, hogy a leit­ta­so­dott sér­tet­től elve­szik a járandóságát.

A sér­tett a vád­lot­tak tár­sa­sá­gá­ban el is kez­dett ita­loz­ni, majd rövid időn belül a pos­tás is meg­ér­ke­zett a nyug­dí­já­val. A bor­ból nem fogyasz­tó láto­ga­tók köz­ben türel­me­sen vár­ták, hogy az alko­hol elbó­dít­sa a fér­fit, aki­től - miu­tán a sze­szes ital­tól elaludt – több mint 200.000 forint kész­pénzt vet­tek el.

A rend­őrök azon­ban rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tő­ket, akik­től a kuta­tás és lefog­la­lás útján 100.000 forin­tot meg­ha­la­dó érté­ket sike­rült visszaszerezni.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás és párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­ra, míg az any­já­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és a kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­vel össze­füg­gő fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotó a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.