Főoldal » Hírek » Anyagi káros kocsmai szerelem - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves nő ellen lopás vét­sé­ge miatt. Az elkö­vet egy kocs­má­ban ismer­ke­dett meg a sér­tett fér­fi­val, hoz­zá­köl­tö­zött, majd búcsú­le­ve­let hagy­va elhagy­ta, de a lakás­kul­cso­kat magá­val vitte, és azo­kat később fel­hasz­nál­va meg­lop­ta a férfit.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. augusz­tu­sá­ban egy mis­kol­ci sörö­ző­ben ita­lo­zás köz­ben meg­is­mer­ke­dett a fér­fi­val, aki­nek a bizal­mát elnyer­ve már aznap az albér­le­té­be köl­tö­zött, és mint­egy két hétig együtt éltek.

A férfi alkal­mi mun­ká­kat vál­lalt és mun­ka­vég­zés cél­já­ból ese­ten­ként a lakás­ban magá­ra hagy­ta a nőt. A vád­lott az egyik napon búcsú­le­ve­let hát­ra­hagy­va távo­zott, és a férfi a továb­bi­ak­ban nem tudott róla, azon­ban a nő magá­val vitte a lakás­kul­cso­kat. Egy hónap eltel­té­vel azt az idő­sza­kot kihasz­nál­va, ami­kor a sér­tett szin­tén mun­ká­ban volt, a nő vissza­ment és a lakás­ból elekt­ro­ni­kai beren­de­zé­se­ket, ruha­ne­műt, tisz­tí­tó­sze­re­ket és egyéb tár­gya­kat tulaj­do­ní­tott el mint­egy 60.000 forint értékben.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.