Főoldal » Hírek » Anyát és lányát akarta kirabolni egy kecskeméti késes rabló - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 feb­ru­ár­já­ban Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban kés­sel fenye­ge­tőz­ve akart kira­bol­ni egy nőt és a lányát, de egy arra járó autó miatt zsák­mány nél­kül elfutott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. feb­ru­ár 2-án, este, Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban, a Czoll­ner téren ész­re­vett egy nőt, aki a kis­ko­rú lányá­val arra sétált, és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az értékeiket.

A férfi kezé­ben egy doboz volt, ami­ből elő­vett egy kést. Fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­te­ket, hogy adják át a mobi­le­te­le­fon­ja­i­kat, és a náluk lévő kész­pénzt. Az anya azon­ban azt vála­szol­ta, hogy men­jen el, külön­ben kia­bál­va fog segít­sé­get kérni.

A rabló nem távo­zott, hanem a kést maga elé tart­va meg­fe­nye­get­te az anyát, hogy elvág­ja a tor­kát. Sze­ren­csé­re a közel­ben egy autó haladt el, ami miatt a vád­lott elfu­tott a helyszínről.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a fér­fit már más­nap elfog­ták és lefog­lal­ták a bűn­cse­lek­mény­hez hasz­nált kést is.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség 2 rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a lefog­lalt kést is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és fotó itt tekint­he­tő meg: Befe­jez­ték a nyo­mo­zást: kés­sel akart rabol­ni | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)