Főoldal » Archív » Anyja barátját rabolta ki a zsákai fiatalkorú

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú ellen, aki a sér­tet­tet a saját házá­ban lopta meg.

A vád­lott nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élt édes­any­já­val 2018 év folya­mán, az anyja barát­ja, a sér­tett, több­ször segí­tet­te őket a lét­fenn­tar­tás­ban, élel­met és pénzt adott nekik.

2018. szep­tem­ber 29-én 15 óra körü­li idő­ben a vád­lott és édes­any­ja elmen­tek a sér­tett zsá­kai házá­hoz, ahol elmond­ták, hogy éhe­sek és nincs pén­zük. A sér­tett ételt adott nekik, majd a kabát­ja zse­bé­ből elő­vett nagyobb össze­gű pénz­ből 2.000 Ft-ot adott át a vád­lott­nak vásár­lás­ra. Ezt köve­tő­en a sér­tett és az asszony a ház kony­há­já­ban beszél­get­ni és ita­loz­ni kez­dett, a vád­lott pedig a sér­tett enge­dé­lyé­vel bement az egyik szo­bá­ba. A szo­bá­ban ész­re­vet­te a sér­tett lányá­nak néhány érté­ke­sebb ruha­ne­mű­jét, azo­kat lopá­si szán­dék­kal egy nej­lon­tás­ká­ba összekészítette.

Rövid idő eltel­té­vel vissza­ment a kony­há­ba, leült a sér­tett mellé az asz­tal­hoz és mialatt együt­te­sen tovább beszél­get­tek, a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal kivett a sér­tett dzse­ki­jé­ből 15.590 Ft kész­pénzt, majd azon­nal fel­állt és el akar­ta hagy­ni a házat.

A sér­tett ész­lel­te a vád­lott cse­lek­mé­nyét, ezért őt a jobb kezé­vel a fel­ső­ru­há­za­tá­nál fogva meg­ra­gad­ta és fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy adja vissza a pén­zét. Ekkor a vád­lott fel­kap­ta az asz­ta­lon elhe­lye­zett borot­vát, azt kinyi­tot­ta, majd az ello­pott pénz meg­tar­tá­sa érde­ké­ben azzal a sér­tett feje irá­nyá­ba csa­pott. A moz­du­la­tot látva a sér­tett véde­ke­zé­sül a feje elé tar­tot­ta a bal kezét, ezért a borot­va éle az ujja­it vágta meg.

Ezt köve­tő­en a vád­lott kisza­ba­dult a sér­tett fogá­sá­ból, a ház szo­bá­já­ba ment, ahol fel­kap­ta a tás­ká­ba össze­ké­szí­tett ruha­ne­mű­ket és azzal együtt siet­ve eltávozott.

A nyo­mo­zó ható­ság a nyo­mo­zás során a 15.590 Ft-ot lefog­lal­ta, majd kiad­ta a sér­tett­nek, ezál­tal a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár jórészt megtérült.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a bal kezén 8 napon túl gyó­gyu­ló met­szett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyult.

A vád­lott által hasz­nált borot­va élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas eszköz.

A fia­tal­ko­rú édes­any­já­nak nem volt tudo­má­sa arról, hogy a vád­lott érték­tár­gya­kat akar elven­ni a sértettől.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­se és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a meg nem térült ruha­ne­műk érté­ké­nek ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.